מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה לנשים ולגברים כאחד
כללי
1.1 אנו OPAL ZA מאמינים כי יש לך זכות לדעת את מדיניות החברה בנוגע לסוגי המידע אותו אנו עשויים לאסוף ודרכי השימוש בהם בעת השימוש באפליקציה, רישום כמנוי ו/או שימוש בשירותים המוצעים דרכם ("השירותים"). אנא קרא את מדיניות פרטיות זו המתארת את אופן האיסוף, השימוש והעברת המידע בקפידה.
1.2 מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתקנון האפליקציה אשר זמין באפליקציה ("תקנון האפליקציה"). הגישה לאפליקציה והשימוש בה, ובכלל זה השירותים המוצעים דרכה, כפופים לתקנון האפליקציה המסדיר את היחסים בין OPAL ZA לבינך כמשתמש ועצם השימוש בה מעיד על הסכמתך לתקנון האפליקציה ולמדיניות פרטיות זו. למעט אם הוגדר אחרת, למונחים המוגדרים בתקנון האפליקציה תהיה משמעות זהה, כפי שזו מתוארת בתקנון האפליקציה ובכפוף לדין (החוק מחייב היום הסכמה פוזיטיבית לקבלת הודעות)
1.3 תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
1.4 החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באפליקציה.
1.5 השימוש באתר או באפליקציה והמכירה מגיל 18 ומעלה
איסוף מידע
2.1 חלק מהשירותים הניתנים טעונים הרשמה ו/או מסירת מידע אישי, כדוגמת שמך המלא, דרכי התקשרות (דוא"ל, מספר טלפון), מספר רכב, נתוני מיקום, פרטי אשראי וכן כל מידע אשר עשוי להיות נחוץ לצורך תפעול האפליקציה ומתן השירותים המוצעים בה.
2.2 מובהר כי אינך מחויב למסור פרטים אלה על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים, על מנת לקבל את שירותי החברה המבוקשים. עם זאת, תשומת לבך כי ללא מסירת פרטים מסוימים החברה לא תוכל לתפעל ולספק את השירותים המוצעים באפליקציה, כולם או חלקם, וכן לעתים אף לא יתאפשר שימוש באפליקציה כלל.
2.3 בעת ביצוע פעולות מסוימות במסגרת השירותים, ייתכן שתידרש גם העברת מידע לספקים לצדדים הקשורים עסקית עם החברה ביחס לאותה פעולה/הזמנה/רכישה/שירות. המידע יישמר אצל החברה וכן יועבר לצדדים הרלוונטיים בהתאם למדיניות פרטיות זו.
2.4 כמו כן, בעת השימוש באפליקציה או בשירותי הטעינה ואו שירותים אחרים יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, אופן שימושך באפליקציה, פרטי המכשיר וציוד הקצה באמצעותו תשתמש באפליקציה, מזהים דיגיטליים שלך (דוגמת כתובת ה-IP שלך, כתובת ה-MAC, מס' IMEI וכדומה), מיקומך, מוצרים שרכשת, תכנים או פרסומות שקראת באפליקציה, העמודים שבהם צפית, הצעות ושירותים שעניינו אותך ועוד. במסגרת ביצוע תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי, אנו עשויים לאסוף גם פרטים אודות העסקאות אותן ביצעת בקשר עם המוצרים שאנו מציעים והרגלי הצריכה שלך.
2.5 כלל המידע שנמסר ו/או ייאסף אודותיך לצורך אספקת השירותים, כולם או מקצתם ו/או במהלך אספקתם, יישמר במאגרי המידע הרשומים והמאובטחים של החברה, ויוחזק על ידה ו/או על ידי מי מטעמה, לרבות באמצעות שירותי "ענן", בארץ ו/או בחו"ל. השימוש במידע יהיה בהתאם למטרות המפורטות להלן:
2.51 על מנת לתפעל ולנהל את האפליקציה, התוכנית והשירותים.
2.5.2 על מנת להעניק לך שירות ולשמור איתך על קשר.
2.5.3 על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים.
2.5.4 כדי להפיק מהמידע שמסרת לנו סוגי מידע נוספים ואפיונים אודותיך, לרבות ביחס לתחומי העניין שלך, להעדפותיך ונתונים נוספים כאמור.
2.5.5 לצורך שליחתם של תכנים שונים לרבות הצעות מסחריות מטעמנו, לקוחותינו או שותפינו העסקיים, בכפוף להסכמתך ובכפוף לכך שתוכל לבקש בכל עת שלא לקבל תכנים והודעות כאמור.
2.5.6 כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת השימוש באפליקציה לתחומי ההתעניינות שלך.
2.5.7 למטרות דיוור ישיר המבוסס על אפיון ופילוח של קבוצות בעלות מאפיינים שונים.
2.5.8 לכל מטרה אחרת, המפורטת בתקנון האפליקציה, או במדיניות פרטיות זו והכל בכפוף להוראות החוק.
2.5.9 OPAL ZA עשויה לעשות שימוש בכלים ושירותים לניתוח נתונים ולהיעזר בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באפליקציה או החברות בתוכנית. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באפליקציה, תדירות השימוש בה וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.
3. עוגיות – Cookies
3.1 ייתכן והאפליקציה תשתמש בטכנולוגיות ענפיות מקובלות, דוגמת 'עוגיות' (Cookies), Pixels Web Beacons, gifs וכו' (להלן: "עוגיות") למטרות אחסון מידע באופן מקומי על מכשירך בקשר לשימושך באפליקציה, הכל על מנת לשם אבטחת הנתונים בהם והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לפרופיל המשתמש ו/או פעילותו, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית השימוש בשירותים, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיו האישיות של המשתמש, לשם אפיון המוצרים המתאימים לו, להתאים עבורו פרסומות ותכנים הרלבנטיים אליו, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות, שרותיות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.
3.2 העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים בהם ביקר המשמש, משך הזמן ששהה באפליקציה, מהיכן הגיע לדף, כתובת IP , מאפייני המכשיר שלו וכדומה. כמו כן, יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של המשתמש וכל פעולה אחרת רלוונטית. המידע בעוגיות מאובטח והחברה נוקטת צעדי זהירות ועושה כל שביכולתה על מנת שרק מחשבי החברה ו/או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
3.3 אם אינך רוצה בהתקנת 'עוגיות', תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש במכשירך. זכור, עם זאת, שנטרול ה'עוגיות' עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרים מסוימים.
4. אבטחת מידע
4.1 החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מקובלים על מנת לאבטח את האפליקציה ואת דרכי התקשורת דרכה ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס ו/או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים ו/או מורשים. כמו כן, החברה נוקטת – באמצעים המקובלים לצורך הגנה על האפליקציה ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולה מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות, ודואגת לעדכנם באופן שוטף.
4.2 על אף האמור לעיל, אין באפשרות OPAL ZA להבטיח שהאפליקציה והשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה, ובכפוף להוראות כל דין, היא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה ו/או שימוש לא מורשה במידע כאמור.
5. שינויים ועדכונים במדיניות הפרטיות
5.1 מעת לעת רשאית OPAL ZA ומי מטעמה לשנות ולעדכן את מדיניות הפרטיות, אנו נעדכן אותך לפני חלות השינויים בכדי שיהיה לך ההזדמנות לעבור עליהן לפני שתבחר להשתמש בשירותים המוצעים על ידי OPAL ZA ומי מטעמה. הודעה תפורסם על כך באפליקציה ובאתר OPAL ZA ומי מטעמה.
על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- – 1981 , אתה, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותי אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם הוא אינו נכון, שלם או מדויק. בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או שברצונך לתקן או למחוק את המידע האישי שנשמר אודותיך, אנא שלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: info@opal-za.co.il . לחלופין, או בטלפון 0528194400 . החברה תשתדל להגיב לכל בקשה/פנייה סבירה בזמן סביר.

עודכן לאחרונה 20/06/2023

053-3330933
דילוג לתוכן